WPROWADZENIE

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowej www.pireus.pl

Za pomocą sklepu internetowego na stronie www.pireus.pl możliwe jest zamówienie usługi przygotowania i dostawy posiłków wskazanych przez klienta spośród dostępnych opcji.

Serwis Internetowy chroniony jest prawem autorskim, prawem własności intelektualnej oraz innymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz ich poszczególne elementy, w tym treści, grafiki, zdjęcia, filmy, wzory i znaki dostępne w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich. Korzystanie z serwisu www.pireus.pl możliwe jest na warunkach określonych w Regulaminie.

Poniższy regulamin zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z serwisu www.pireus.pl.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem.

O FIRMIE

Właścicielem serwisu www.pireus.pl jest Aleksandra Andrzejewska PrzedsiębiorstwoHandlowo Usługowe Gastronomia NIP 696 10464 89, REGON:411408295, poczta elektroniczna:biuro@pireus.pl, tel. kontaktowy +48 661 441 552

DEFINICJE

 1. SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA–Aleksandra Andrzejewska Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Gastronomia ul. Ogrodowa 5, 63-840 Krobia NIP 6961046489, REGON:411408295, poczta elektroniczna: biuro@pireus.pl, tel. kontaktowy +48 661 441 552. Sprzedawca jest Stroną Umowy Sprzedaży oraz Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w celu realizacji Umowy.
 2. PRODUKT/USŁUGA– wyroby gastronomiczne (dania obiadowe, wyroby garmażeryjne) wykonywane pod indywidualne zamówienie klienta, z możliwością dowozu pod wskazany przez Klienta adres lub odbiorem własnym Klienta.
 3. KLIENT/USŁUGOBIORCA– każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
 4. SERWIS INTERNETOWY– sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.pireus.pl .
 5. UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ– umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Serwisu Internetowego), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 6. REGULAMIN– niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
 7. ZAMÓWIENIE– oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia, poczty e-mail lub telefonicznie i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 8. UMOWA SPRZEDAŻY– umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie.
 9. PODMIOT ZEWNĘTRZNY– firmy współpracujące ze Sprzedawcą w celu realizacji warunków umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem. Firmy te przetwarzają dane osobowe jedynie w celach wynikających z Umowy.
 10. DZIEŃ ROBOCZY– jeden dzień od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 11. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA– ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
 12. KODEKS CYWILNY– ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
 13. STREFA DOWOZU– obszar dostaw Usługi wskazany w zakładce „DOSTAWY” dostępnej na stronie Serwisu Internetowego obejmujący wskazane miasta główne oraz okoliczne miejscowości. Możliwość dostawy pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia potwierdzana jest przez Sprzedawcę podczas przyjęcia Zamówienia do realizacji. Dodatkowo w sytuacji niemożności realizacji dostawy pod podany adres, Klient jest o tym informowany.
 14. KODEKS CYWILNY– ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 15. CENNIK – cennik usług i produktów dostępny na www. pireus.net.pl
 16. ZAMÓWIENIE– oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy o świadczenie Usługi ze Sprzedawcą.
 17. USŁUGA ELEKTRONICZNA– usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem www.pireus.pl zgodnie z Regulaminem.
 18. FORMULARZ ZAMÓWIENIA interaktywny formularz dostępny na www.pireus.pl umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia na Usługę poprzez dodanie Usług do koszyka zamówień oraz określenie warunków świadczenia Usługi, w tym jej rodzaju, ilości i czasu świadczenia, a także wybranie sposobu dostawy lub odbioru i płatności

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Klient zobowiązuje się do korzystania z Serwisu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego. Klient korzystający z usług Sprzedawcy zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 3. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywane i przetwarzanie przez Sprzedawcę oraz Podmioty Zewnętrzne. Dane osobowe, które są przetwarzane oraz cel ich przetwarzania to:
DANE OSOBOWE CEL PRZETWARZANIA
Imię i nazwisko Weryfikacja płatności, uwag klienta oraz utrzymywanie korespondencji e-mail, dokonywanie zmian w zamówieniu, dostawach
Adres e-mail Korespondencja e-mail, kontakt z klientem, rozliczenie zamówień oraz informowanie o ewentualnych zmianach w zamówieniu
Numer telefonu Informowanie o nagłych opóźnieniach w dostawie, zmianach, czy przerwach w pracy cateringu oraz do kontaktu w razie trudności z dostawą produktu
Adres dostawy Dostawa produktu, naliczanie zniżek lub dopłat za dostawę

 

 1. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określa „Polityka prywatności” Serwisu.
 2. Wszelkie ceny podane na stronie Serwisu internetowego podawane są w polskich złotych (PLN), są cenami brutto zawierającymi wszystkie niezbędne podatki.

 

ZAMÓWIENIE PRODUKTU

 1. Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie zamówienia poprzez Serwis Internetowy, wyboru Produktu, oraz wybór sposobu dostawy i płatności.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do powiększenia oferty o nowe Produkty. Dodanie nowych Produktów nie stanowi zmiany Regulaminu
 3. Sprzedawca umożliwia składanie zamówień:
  drogą elektroniczną przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę, za pośrednictwem Formularza zamówień dostępnego w Serwisie Internetowym
 4. W celu złożenia zamówienia Klient dokonuje wskazania Produktu oferowanego przez Sprzedawcę, w przypadku niektórych produktów Klient ma możliwość dostosowania Produktu na podstawie dostępnych wariantów. Klient dokonuje wyboru dnia, w którym dany produkt ma być dostarczony pod wskazany adres lub odebrany osobiście przez Klienta w lokalu wskazanym w formularzu zamówienia. Poza wskazaniem Produktu, Klient podaje także dane niezbędne do realizacji zamówienia w tym Dane osobowe oraz adres do dostawy. Dane osobowe oraz sposób ich przetwarzania jest opisany jest w podstronie „Polityka Prywatności” w serwisie internetowym.
 5. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi drogą elektroniczną na podany podczas składania zamówienia adres poczty elektronicznej oświadczenie o przyjęciu zamówienia stanowiące równocześnie jego potwierdzenie. Z chwilą otrzymania wiadomości przez Klienta dochodzi do zawarcia Umowy.
 6. Wiadomość potwierdzająca zamówienie zawiera ustalone warunki zamówienia, a w szczególności ilość oraz rodzaj Produktu, całkowitą cenę do zapłaty (wraz z kosztami dostawy) oraz informację o przewidywanym czasie dostawy Produktu.
 7. Klient ma prawo do zgłoszenia zastrzeżeń co do treści zawartych w potwierdzeniu zamówienia w ciągu 12 godzin od otrzymania wiadomości potwierdzającej zamówienie od Sprzedawcy. Niezgłoszenie zastrzeżeń w zakreślonym terminie jest równoznaczne z akceptacją warunków zamówienia.

 


WARUNKI REALIZACJI UMOWY SPRZEDAŻY ORAZ DOSTAWY PRODUKTU

 1. Zamówienia w Serwisie internetowym są przyjmowane z wyprzedzeniem pozwalającym Sprzedawcy na staranne przygotowanie zamówienia. Czas realizacji zamówienia jest przedstawiony osobno przy każdym z produktów.
 2. Zamówienie potwierdzone jest w momencie:
  Dokonanie płatności online przez dostawcę płatności internetowych.
 3. Koszt dostawy Produktu na terenie miast wymienionych na stronie Sprzedawcy jest wliczony w cenę Produktu określonego w „Cenniku” dostępnym na stronie Serwisu internetowego, z wyłączeniem opisanym w następnych podpunktach.
 4. Sprzedawca nie zapewnia dowozu produktów poza wyznaczoną strefę dowozu
 5. Strefa dowozu obejmuje miejscowości: Krobia, Pudliszki, Gostyń, Leszno, Rawicz. Minimalna kwota zamówienia z dowozem to 50 zł
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ustalenia z Klientem nowego terminu realizacji zamówienia w przypadku, gdy realizacja zamówienia w pierwotnym terminie jest niemożliwa ze względu na przyczyny niezależne od Sprzedawcy, a których usunięcie nie jest możliwe.
 7. W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia spowodowane nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru zamówienia, bądź błędnie podanymi szczegółami adresowymi dostawy, klient będzie miał wyznaczony dodatkowy termin oraz godziny, w których może odebrać zamówienie osobiście w wyznaczonym przez dostawcę miejscu. W przypadku nie odebrania zamówienia w wyżej wymienionym dodatkowym terminie, przedmiot zamówienia uważa się za skutecznie doręczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.
 8. W przypadku złożenia zamówienia i opłacenia Klient nie ma możliwości rezygnacji z zamówienia.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odmowy realizacji zamówień w następujących przypadkach:
  – złożenia zamówienia w sposób nieprawidłowy, uniemożliwiający jego realizację;
  – bezskuteczności uzgodnienia z Klientem miejsca i terminu dostawy Produktu;
  – braku dokonania płatności za zakupiony Produkt;
  – rażącego naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.

 


METODY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca umożliwia następujące metody płatności:
 2. przelew online za pośrednictwem PayNow
 3. przelew online za pośrednictwem PayU


ODSTĄPIENIE OD UMOWY DOSTAWY PRODUKTU

Sprzedawca informuje, iż na podstawie art. 38 pkt. 4 oraz pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 wymienionej ustawy.


POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje związane z realizacją Umowy dotyczącej Produktu należy składać w terminie 24 godzin od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji. Reklamacje rozpatruje Sprzedawca w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji za wyjątkiem reklamacji dotyczącej dostawy, która rozpatrywana jest niezwłocznie.
 2. Złożona reklamacja powinna zawierać:

a. Identyfikację Klienta (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej).

b. Przedmiot reklamacji, dokumentację fotograficzną wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji

 1. W przypadku przekroczenia terminów do zgłoszenia reklamacji określonych w ust. 1 – 2, reklamacja nie będzie rozpatrywana. O przyczynie nierozpatrzenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Klienta. Zwroty należności za reklamacje rozpatrzone pozytywnie na korzyść Klienta, będą dokonywane w nie później niż w ciągu 14 dni roboczych.

 


ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Klienta błędnych danych (w szczególności przez podanie błędnych danych w formularzach dostępnych na stronie np. Osobowych, czy kontaktowych) lub działanie Klienta w sposób utrudniający lub uniemożliwiający świadczenie i realizację usług przez Sprzedawcę.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Serwisu internetowego z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej bądź oprogramowania. Zawieszenie bądź zakończenie świadczeń poszczególnych funkcjonalności Serwisu internetowego nie może naruszać praw Klienta.

 


PRAWA KONSUMENTA

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 2. https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
 3. https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
 4. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 5. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 6. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 7. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 8. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 9. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707

 


DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Serwisu Internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Serwisu Internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to osobną zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 5. Szczegółowe sposoby kategorii danych oraz sposobu ich wykorzystania są opisane w Polityce Prywatności cateringu

 


PRAWA AUTORSKIE

 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Sprzedawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.
 2. Serwis Internetowy należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie autorskiej. Klient nie ma prawa kopiować Serwisu Internetowego, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Klient zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy Serwisu Internetowego, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.
 3. Znaki handlowe Sprzedawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi na stronie Serwisu internetowego na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Klientów, którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.
 2. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 marca 2020 roku.